Rejestracja - ważne informacje dla Pacjentów - SP ZOZ Góra Kalwaria
certyfikat

Rejestracja - ważne informacje dla Pacjentów

SPZOZ
Góra Kalwaria


tel: 22 727 35 33
tel: 22 727 49 64

GODZINY PRACY:

poniedziałek-piątek
w godz. 7.00-19.00                                             


   
SPZOZ Filia w Baniosze

tel: 22 727-55-13


GODZINY PRACY:

poniedziałek
7.30-18.00

wtorek

7.30-18.00

środa
7.30-15.00

czwartek
7.30-18.00

piątek
7.30-15.00
SPZOZ Filia w Sobikowie

tel: 22 726-83-33

GODZINY PRACY:

poniedziałek 7.30-17.00

wtorek 7.30-15.00

środa 7.30-17.00

czwartek 7.30-15.00

piątek 7.30-15.00


INFORMATOR

 UBEZPIECZENIE 

W przypadku braku potwierdzenia ubezpieczenia w systemie eWUŚ, Pacjent ma prawo okazać dokument potwierdzający prawo do korzystania ze świadczeń np:

  • zaświadczeniem z zakładu pracy;
  • legitymację emeryta lub rencisty;
  • aktualne zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego.

lub, jeśli nie ma przy sobie takiego dokumentu, może złożyć stosowne oświadczenie o swoim prawie do świadczeń. Druk oświadczenia musi zawierać:

  • imię i nazwisko;
  • adres zamieszkania;
  • numer PESEL;
  • rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  • podstawę prawną do świadczeń.

Jeżeli jesteście Państwo przedstawicielem lub opiekunem osoby małoletniej lub nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych, oświadczenie, oprócz danych podopiecznego musi zawierać dodatkowo Państwa dane - imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL i rodzaj dokumentów potwierdzającego tożsamość.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA:

Każdy podmiot udzielajacy świadczeń medycznych ma obowiązek prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną zgodnie z obowiązujacymi przepisami prawa.

Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona:

- pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu;

- osobie upoważnionej przez pacjenta;

- upoważnionym organom.

Po śmierci pacjenta, prawo do wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez Pacjenta za życia.  

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

1) do wglądu w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć (wymagane uzgodnienie terminu);

2) przez sporządzenie jej kserokopii lub wydruku;

3) przez sporządzenie jej wyciagu lub odpisu;

4) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, tylko na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych;

5) na informatycznym nośniku danych (płyta CD).


Dokumentacja medyczna udostępniania jest na wniosek (do pobrania w rejestarcji) w terminie 3 dni od złożenia w/w wniosku.
ZASADY ZAPISÓW NA WIZYTĘ DO LEKARZA POZ W SPZOZ W GÓRZE KALWARII:


- osobiście (jedna osoba otrzymać może "numerek" maksymalnie dla dwóch osób dorosłych zamieszkujacych pod wspólnym adresem lub spokrewnionych) lub telefonicznie od godziny 7:00 w danym dniu,

- osobiscie, telefonicznie lub internetowo z wyprzedzeniem na planowaną wizytę 

Informujemy  również, że Pacjenci, którym stan zdrowia nie pozwala na zgłoszenie się do Przychodni mogą skorzystać z wizyty domowej. Koniecznośc taką należy zgłosić do pod numerem telefonu: 508 241 638 w godzinach 8.00-12.00.Dodatkowo udostępniamy Państwu możliwość skorzystania z porady telefonicznej udzielanej przez pielęgniarki środowiskowe zatrudnione w SPZOZ codziennie w godz 12.00-13.00

Lek-Med.pl 2011 © | start | o nas | zakres usług | certyfikaty | galeria zdjęć | kontakt