Ubezpieczenie i zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Start / Ubezpieczenie i zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Przydatne informacje

Publikujemy informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego oraz wydawania dokumentacji medycznej.

W przypadku braku potwierdzenia ubezpieczenia w systemie eWUŚ pacjent ma prawo okazać dokument potwierdzający prawo do korzystania ze świadczeń, np:

 • zaświadczeniem z zakładu pracy;
 • legitymację emeryta lub rencisty;
 • aktualne zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego.

lub, jeśli nie ma przy sobie takiego dokumentu, może złożyć stosowne oświadczenie o swoim prawie do świadczeń. Druk oświadczenia musi zawierać:

 • imię i nazwisko;
 • adres zamieszkania;
 • numer PESEL;
 • rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • podstawę prawną do świadczeń.

Jeżeli są Państwo przedstawicielem lub opiekunem osoby małoletniej lub nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych, oświadczenie, oprócz danych podopiecznego, musi zawierać dodatkowo Państwa dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL i rodzaj dokumentów potwierdzającego tożsamość.

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dokumentacja medyczna może być udostępniona:

 • pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu,
 • osobie upoważnionej przez pacjenta,
 • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
 • po śmierci pacjenta – osobie upowaznionej przez pacjenta za życia lub osobie bliskiej chyba, że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 1. do wglądu w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć (wymagane uzgodnienie terminu);
 2. przez sporządzenie jej kserokopii lub wydruku;
 3. przez sporządzenie jej wyciągu lub odpisu;
 4. przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, tylko na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych;
 5. na informatycznym nośniku danych (płyta CD);
 6. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;

Zasady odpłatności za udostępnianie dokumentacji medycznej regulowane są aktualnymi przepisami prawa.

Dokumentacja medyczna udostępniana jest na wniosek (do pobrania w rejestracji lub tutaj w terminie 3 dni od złożenia w/w wniosku.